شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان تعداد بازدید: ۱۱۷ (۱۳۹۷/۰۶/۰۳)

شركت سيمان فارس و خوزستان ، با دارا بودن 33 شرکت زیرمجموعۀ فرعی در صنعت سیمان و صنایع وابسته به آن ،  بزرگترین هُلدینگ سیمان در کشور و منطقه به حساب می آید. این شركت ، در سال 1329 ، و با سرمايه گذاري مشترك سازمان برنامه و شركت سهامي سيمان شيراز ، با سرمايۀ اوليۀ 200 ميليون ريال تأسيس شد ، و در تاريخ1329/3/8 تحت شماره 155 و بنام «شركت سهامي سيمان فارس» در اداره ثبت اسناد استان فارس (شيراز) به ثبت رسيد. در سال 1332 ، دفتر این شرکت از شيراز به تهران انتقال يافت. در سال 1334 ، كارخانۀ سيمان شيراز ، با ظرفيت اسمي روزانه 200 تن ، فعالیت خود را آغاز کرد . در سال 1339 ، سیمان فارس كارخانۀ سيمان دورود را با ظرفيت اسمي 600 تن در روز از سازمان برنامه خريداري کرد و ، به تدريج و با طی همین روند ، با خريد و احداث كارخانجات جديد و توسعه كارخانجات قبلي بر حجم ظرفيت توليدي خود افزود. در سال 1342 ، نام شرکت رسماً به «شركت سهامي سيمان فارس و خوزستان» تغيير يافت. پس از تصويب قانون اصلاحي قسمتي از قانون تجارت در اسفندماه 1347، شكل حقوقي شركت به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1351/12/4 به سهامي عام تبديل و به «شركت سهامي عام سيمان فارس وخوزستان» تغيير يافت. سهام شركت در ديماه 1354 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شد.

در طی سنوات بعد ، بر اساس سیاست های متخذه در جهت سازماندهی بهینه شرکت و نیز ایجاد سرعت در عملیات برای توسعه آتی ، در ضمن حفظ کنترل ، استقلال کارخانه های تابعه در قالب شخصیت-های حقوقی مورد اجرا قرار گرفت. در این راستا ، با تبدیل آخرین واحد تابعه (شرکت سیمان آبیک) در هیات یک شرکت مستقل در سال مالی 82-81 ، هُلدینگ فارس و خوزستان عملاً به شرکت مادر تخصصي در صنعت سيمان تغيير ماهیت داد . درآمد عملياتي اين شرکت از شرکتهاي تابعه در صنعت سيمان يا زنجيره توليد اين صنعت (مادر تخصصي) همراه با کنترل مؤثر تأمين مي شود. طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1385/9/8 سال مالي شركت از اول خرداد ماه هر سال شروع و تا پايان ارديبهشت سال بعد به پايان مي رسد و اولين دوره مالي جديد به مدت شش ماه از اول آذر ماه 1385 لغايت 31 ارديبهشت ماه 1386 بوده است.